Aluehallituksen kokouksessa päätettiin hankinta-asioista

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 10.10.2022 päättämään muun muassa valtuustoaloitteiden käsittelystä, lausunnosta valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueen rahoituslain muuttamisesta eli ns. yliopistosairaalalisästä sekä hankinta- ja sopimusohjeiden ja hankintasuunnitelman hyväksyntä.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Satakunnan hyvinvointialue katsoo yliopistosairaalalisän perustelluksi kattamaan rahoitusvajetta yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille, mutta ehdottaa lisän rahoitusta uudella toteutusmallilla.

– Ehdotamme toteutusmallia, jossa yliopistosairaalalisä rahoitetaan hyvinvointialueiden perusrahoituksen ulkopuolelta, mikäli tällainen rahoitus aiotaan heille kohdentaa. Hyvinvointialueiden aloittava rahoitus vuodelle 2023 on jo lähtökohtaisesti alimittainen, eikä tilannetta tule edelleen heikentää kohdentamalla rahoitusta sen sisältä. Esitetyssä ratkaisussa yliopistosairaalalisä rahoitetaan palveluja heikentämällä, hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila sanoo.

Satakunnan hyvinvointialueen lausunto yliopistosairaalalisästä ja siirtymätasauksen muutoksista on luettavissa fileshow (tweb.fi).

Hankinta- ja sopimusohjeiden ja hankintasuunnitelman hyväksyntä

Hankinta- ja sopimusohje sekä hankintasuunnitelma hyväksyttiin noudatettavaksi Satakunnan hyvinvointialueella 10.10.2022 alkaen kuluvan vuoden lopun ja ensi vuoden alun osalta. Palveluiden jatkuminen vuodenvaihteen yli pyritään turvaamaan kaikin keinoin.

– Hankinta- ja sopimusohje on käytännön tason ohje hankintojen ja sopimusten tekemiseen. Hankinta- ja sopimusohjeella sekä sen liitteillä on määritelty päätöksenteon ja viranhaltijoiden valtuudet hankinnoista, Varhila kertoo.

Varsinainen hankintastrategia kriteereineen laaditaan erikseen aluevaltuustossa päätettävän hyvinvointialueen strategian pohjalta.

Hankinta- ja sopimusohjeen tärkeimmät asiakokonaisuudet liittyvät yleisiin periaatteisiin hankintalain soveltamisessa hankintoja tehtäessä. Ohjeistuksessa on seikkaperäiset säädökset hankintojen periaatteista ja hankintalain soveltamisesta hyvinvointialueen hankinnoissa.

Ohjeessa on määritelty hankintalain kynnysarvot ja hankinnan arvon määrittäminen, hankintalain mukaiset hankintamenettelyt, hankintojen operatiivinen prosessi hyvinvointialueella, hankintalain kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen vuositason suunnitelma sekä hankintasopimusten puitteissa tehtävät tilausten hankinta- ja sopimusohjeessa määritellyt viralliset hankintakanavat, joiden avulla hankintasopimusten noudattamista voidaan valvoa.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien ja kynnysarvon ylittävien hankintojen lisäksi myös hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat kilpailutetaan vapaamuotoisesti, mikäli suorahankinnalle ei ole perusteita.

Hyvinvointialueen hallintosäännössä todetaan, että kiinteän omaisuuden, tavaroiden ja palveluiden hankinnasta säädetään aluehallituksen hyväksymissä hankintasuunnitelmassa ja hankintaohjeissa. Hyvinvointialueen hankinta- ja sopimusohjeen valmistelutyön lähtökohtana on ollut luoda hyvinvointialueelle nykyaikainen hankintaohjeistus.

Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi myös hankintasuunnitelman ajanjaksolle Q3/2022 – Q1/2023, joka perustuu talousarvioraamin ja investointimäärärahan puitteissa toteutettavat hankinnat. Hankintasuunnitelmaa tullaan täydentämään alkuvuonna 2023.