Combilanssi – työelämälähtöinen ratkaisu

Idea Combilanssiin on syntynyt suoraan työelämästä: miten voisimme ensihoidossa hoitaa ikääntyneitä, eli geriatrisia potilaita paremmin?

Combilanssi, minkä oven ikkunan läpi näkyy ensihoidon työntekijöitä

Erityisesti virka-ajan ulkopuolella ensihoidolla ei ole keinoja kiireettömien geriatristen potilaiden hoitoon siinä määrin, että joka tilanteessa pystyttäisiin hakemaan potilaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Tästä syystä potilas kuljetetaan päivystykseen, kun hänet olisi pystytty riittävällä geriatrisella osaamisella ja välineillä hoitamaan kotona. Ratkaisua ongelmaan lähdettiin hakemaan rohkeasti yhteistyössä geriatrian asiantuntijoiden kanssa. Näin muodostettiin uusi liikkuva yksikkö, Combilanssi.

Combilanssi on ambulanssiyksikkö, minkä tarkoitus on tuottaa erityisesti ikäihmisille suunnattua palvelua. Jo kaksi vuotta pilotoidussa Combilanssi-hankkeessa on ollut tavoitteena kokeilla uutta liikkuvaa palvelumuotoa huomioiden erityisesti ikääntyvät kotona asuvat sekä laitos- ja kotihoidon asiakkaat. Potilaiden luo viedään kattava osaaminen sekä hoito- ja tutkimusvälineistö, jolloin potilaan hoito voidaan parhaassa tapauksessa toteuttaa siirtämättä potilasta esimerkiksi päivystykseen. Koska Combilanssiin on ollut tarkoitus tuoda myös geriatrinen osaaminen, on hoitotason esihoitajan työparina aina mobiilihoitaja, eli geriatrisiin potilaisiin perehtynyt sairaanhoitaja. Mobiilihoitajille on koulutettu lisäksi ensihoidon perustason pätevyys.

– Ratkaisu ongelmaan oli, että tätä asiaa ei tehdä yksin ja päädyimmekin yhdistämään osaamisemme perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken samaan liikkuvaan yksiköön. Uudella toimintatavalla pystytään tekemään kokonaisvaltaisempi hoidontarpeenarvio ja huolehtimaan kattavammin asiakkaan tarpeista, kertoo hankekoordinaattori Heikki Lampinen.

Combilanssi sisältää normaalin ambulanssin välineistön. Välineistöä on täydennetty muun muassa verinäyteputkilla ja antibiooteilla. Näin yksikön henkilökunnan on mahdollista ottaa esimerkiksi verinäytteet suoraan potilaan luona. Combilanssista saadaan myös tarvittaessa videoyhteys lääkäriin ja hoitohenkilökunta pystyy tarkastelemaan potilaan potilaskertomuksia ja tekemään kirjauksia. Näin pystytän tarkastelemaan potilaan terveydentilaa kokonaisvaltaisemmin. Yksikköön ei ole kuitenkaan hankittu mitään kalliita laitteita ja siihen on hyödynnetty jo olemassa oleva kalusto. Tärkeintä onkin ollut laaja-alaisen asiantuntijuuden hyödyntäminen ja yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Näin on saatu pienellä panostuksella vaikuttavia tuloksia.

– Tärkein asia meille ehdottomasti koko pilotissa on ollut se, että kaksi asiantuntijuutta, ensihoidon osaaminen ja geriatrinen osaaminen on tuotu samaa liikkumaan yksikköön. Näin potilas hyötyy tästä, koska voimme käyttää laajan asiantuntemuksen potilaan tarpeiden mukaisesti. Tärkeää on ollut myös ajattelutavan muutos: tehdään yhteistyötä potilas edellä ja tullaan pois omista siiloistamme, toteaa Lampinen.

Pilotista saatujen vakuuttavien kokemusten ansiosta palvelumalli on tullut osaksi Satakunnan ensihoidonpalvelutasoa vuoden 2021 alusta alkaen.

– Tavoitteena on, että saamme koko Satakuntaan luotua niin sanotun Combilanssiverkoston. Verkoston avulla Combilanssiyksiköitä olisi Satakunnassa enemmän kuin yksi ja saisimme tuotettua palvelua koko maakuntaan tasapuolisesti sitä tarvitseville, kertoo Lampinen.

Combilanssitoimintaa esiteltiin valtakunnallisilla sote-johtajien neuvottelupäivillä 26. tammikuuta. Combilanssitoimintaa on pilotoitu Satasairaalan, Porin perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen kesken. Tällä hetkellä Combilanssitoimintaa kehitetään Maakunnan tilannekeskus, akuutti kotikeskus ja combilanssi osahankkeessa, mikä kuuluu Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeeseen.