Investointi 4.1. Hoitotakuu ja palveluvelan purku

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa satakuntalaisten oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja hoitotakuun toteutumista. Koronan aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa puretaan vaikuttavilla, tietoon perustuvilla asiakaslähtöisillä toimenpiteillä. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta lisätään ja vahvistetaan erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Toiminta ja ajankohtaiset

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, kesän ja syksyn 2022 aikana, selvitettiin eri toimijoiden yhteistyönä Satakunnan alueen kokonaiskuva ja koronapandemian aiheuttama hoito- ja palveluvelka. Hoito- ja palveluvajeanalyysin tulokset saatiin NHG:ltä 2.11.2022 ja ne osoittavat, että koronapandemia näkyy kaikenikäisissä asiakasryhmissä vaikeutuneena tilanteena. Ongelmat ovat pitkittyneet ja vaikeutuneet. Palveluihin pääsy on heikentynyt ja kynnys hakeutua palveluihin on myös kasvanut. Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja palvelutarve kasvanut. Myös ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt ja toimintakyky heikentynyt. Omaishoitajat ovat uupuneet. Lisäksi työikäisten psyykkinen oireilu ja stressi ovat lisääntyneet. Suun terveydenhuollon palveluissa oli viiveitä jo ennen koronaa, mutta koronan myötä palvelut ovat ruuhkautuneet ja hoidon tarve kasvanut. Erikoissairaanhoidossa suunniteltua leikkaustoimintaa jouduttiin supistamaan koronan vuoksi, mikä on kasvattanut jonoja. Myös sote-henkilöstön rajalliset resurssit ovat vaikuttaneet palveluiden tarjontaan. Mitä keinoja siis satakuntalaisten avuksi?

Voimaperheet

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen on panostettu jo syksyn 2022 aikana. Turun yliopiston kehittämä, vaikuttava Voimaperheet-toimintamalli on saatu hankkeen toimeenpanona syys-lokakuun aikana Satakunnan neuvoloiden palveluvalikoimaan. Voimaperheet-toimintamalli on tarkoitettu neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen ennaltaehkäisevään hoitoon. Lähtökohtana mallissa on 4-vuotisneuvolassa toteutettu kysely, jolla tunnistetaan ne lapset ja perheet, jotka hyötyvät vanhempainohjauksesta. Vanhempainohjauksen toteuttavat Turun yliopiston Voimaperheet-perhevalmentajat. Voimaperheet-toimintamallissa toteutuvat näyttöön perustuva ohjaus, asiakaslähtöisyys, palvelun nopea saatavuus, matala kynnys, alueellinen tasa-arvo sekä ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulma. Tulevina vuosina mallia laajennetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevilla digitaalisilla osioilla.

Zoturi tarina-auttaminen

Erityisesti nuorille mutta myös lapsille ja perheille tarkoitettu Zoturi tarina-auttamismalli laajenee hankkeen toimeenpanona loppuvuoden ja ensi vuoden 2023 aikana koko Satakuntaan. Porin perusturvan alueella kokeiltu malli tarjoaa matalan kynnyksen tukea sekä verkossa tarinoiden ja vertaistuen muodossa että chatin kautta. Nuorten huoliin apua tarjoaa normaali.fi-chat ja vanhemmuuden, arjen tai parisuhteen haasteisiin enjaksa.fi –chat. Ammattilaiset vastaavat ma-ke kello 14-17, to kello 14-22 ja pe kello 14-17. Chatissa voi asioida anonyymisti, mikä madaltaa yhteydenottokynnystä. Zoturi jalkautuu esittelemään toimintaa Satakunnan perhekeskuspäivään 22.11. ja alueen kirjastoihin marras-joulukuussa.

Digitaaliset ratkaisut asiakkaille ja ammattilaisille

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ja toimintamallit lisäävät palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Lapsiperheiden matalan kynnyksen tueksi vuonna 2023 otetaan käyttöön kansallisena yhteistyönä yhdessä muiden hyvinvointialueiden ja DigiFinlandin kanssa kehitetty sähköisen perhekeskuksen Omaperhe.fi-palvelu. Satakunta on aktiivisesti ollut kehittämisessä mukana. Omaperhe kokoaa perhettä suunnittelevien ja perheellisten palvelut yhteen paikkaan. Sivuilta löytyvät sekä kansalliset että alueelliset palvelut helposti ja nopeasti. Sähköinen perhekeskus ja Omaperhe ovat osa perhekeskustoimintaa ja tukevat sitä.

Sekä asiakkaiden että ammattilaisten sähköisiä etä-, konsultaatio- ja omahoitopalveluita (esim. Omaolo) kehitetään yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa. Digiosaamisen vahvistamiseen panostetaan ja sitä kautta ehkäistään digisyrjäytymistä. Vaikka digitaalisia palveluita lisätään, myös fyysiseen palveluun pääsee edelleenkin. Digitaalisten ratkaisujen laajempi käyttö vapauttaa resursseja erityistä tukea tarvitsevien kohtaamispalveluihin.

Ammattilaisten välisen yhteydenpidon helpottamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi marraskuussa 2022 on järjestetty koko hyvinvointialueen henkilöstölle tarkoitetut Teams-sovelluksen monitasoiset käytön tuen koulutuskokonaisuudet.