Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke on päättynyt 31.12.2021

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistehtävää, ohjausta ja tuottamista. Kehittämistoimenpiteiden avulla satakuntalainen tulee saamaan tarpeenmukaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asuinkunnastaan riippumatta. Kun tämä toteutuu, hillitsee se myös kustannusten nousua.

Hankkeessa hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituskauden uudistuksen valmistelussa syntyneitä alueellisia ratkaisuja. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Satakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtajana toimii Anneli Lehtimäki.

Kolme osa-aluetta ja 14 osahanketta

Sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta toteutetaan kolmen eri osa-alueen alla, joihin sisältyy yhteensä 14 eri osahanketta.

Sote-rakenneuudistuksen osa-alueet ovat:

 • Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
 • Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
 • Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Osa-alueen tavoitteena on turvaa rakenneuudistushankkeen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sujuvan toteuttamisen sekä valmistautua sote-uudistuksen toimeenpanoon. Osa-alueessa kehitystyöhön otetaan mukaan eri toimijoita ja sidosryhmiä.

Mitä käytännössä tehdään?

 • Alueellisen järjestämisvastuun kokonaisuuden hallinta ja johtaminen: tulevan hyvinvointialueen valmistelua
 • Valmisteltavat asiat ovat muun muassa hallinnon rakenteiden, henkilöstön, omaisuuden ja sopimusten siirron sekä talouden suunnittelua
 • Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) aloittamisen valmistelua
 • Lakien hyväksymisen jälkeen (1.7.2021) valmisteltava järjestämistehtävän siirto

Osa-alueeseen kuuluvat seuraavat osahankkeet:

 • Hankehallinto
 • Maakunnallisen sote-palvelujen järjestäjä ja tuottajaroolien valmistelu
 • Sote-palveluiden ja kuntien välinen yhteistyö
 • Alueiden välinen yhteistyö

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

Osa-alueessa kehitetään muun muassa sote-järjestäjäorganisaatioiden järjestämistehtävien toteuttamista ja yhteistyötä sekä suunnitellaan toiminnan ja talouden ohjausmekanismit. Osa-alueessa kehitetään myös asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan liittyviä käytäntöjä ja toteuttaa tutkimustoiminnan (TKIO-toiminta) toimenpiteitä. Tärkeänä teemana on myös monipuolisesti maakunnan eri toimijoita yhdistävien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) yhteistyörakenteiden ja toimintamallien vahvistaminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Mitä käytännössä tehdään?

 • Tiedolla johtamisen kehittäminen TOIVO-ohjelman VIRTA-hankkeen mallin mukaiseksi
 • Maakunnallisen Tiedolla johtamisen kokonaissuunnitelman laatiminen (STM & DigiFinland)
 • Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja Sote-tietopakettien käyttöönotto
 • Satakuntalaisten palvelutarpeiden arviointimallin kehittäminen; palveluohjaus
 • Satakunnan yhteiseen käyttöön asiakas- ja potilasohjauksen (esim. UOMA ja SERENA) toiminnanohjausjärjestelmä
 • Sote-palveluiden omavalvonnan ja yhtenäisen valvontarakenteen kehittäminen Satakuntaan
 • Maakunnallisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte)-rakenteiden, -käytäntöjen ja -toimintamallien kehittäminen sekä hyte-toimijoiden keskinäisten roolitusten täsmentäminen
 • Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakuntien kanssa

Osa-alueeseen kuuluvat seuraavat osahankkeet:

 • Tiedolla johtaminen
 • Palvelujen ohjaus ja valvonta
 • Monitieteinen TKIO
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä

Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistämien digitaalisten välineiden avulla

Osa-alueen tavoitteena on muun muassa yhtenäistää järjestettävien palveluiden, palvelupolkujen ja hoitoketjujen ja niihin liittyvien tuottajien toimintatapojen ja ammattilaisten työprosesseja. Osa-alueessa myös kehitetään ja mahdollistetaan asukkaiden itsehoito- ja omahoitopalveluja ja parannetaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Myös sote-henkilöstölle lisätään aika- ja paikkariippumattomien työnteon mahdollisuuksia.

Mitä käytännössä tehdään?

 • Kehitetään sote-palveluiden palvelu- ja hoitoketjujen asiakaskeskeisyyttä ja moniammatillista monialaista poikkihallinnollista yhteistyötä kehitetään
 • Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
 • Satakunnan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu
 • Asiakaspalautejärjestelmän laajentaminen
 • Sähköisen asioinnin palveluiden maakunnallinen yhteiskehittäminen ja käyttöönotto
 • Etävastaanottoihin ja -konsultaatioihin liittyvien toimintamallien kehittäminen
 • Kansallisten sähköisten asiointipalveluiden (Suomi.fi, Kanta.fi) kehittäminen
 • Omaolo-palvelun käytön laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen
 • Sosiaalihuollon kirjaamisen maakunnallinen yhteiskehittäminen ja sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun käyttöönotto

Osa-alueeseen kuuluvat seuraavat osahankkeet:

 • Digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden käyttöönotto
 • Kanta.fi -palvelut ja kirjaamisen kehittäminen
 • Sote ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytännöt
 • Asiakas ja potilastietojärjestelmien konsolidointi ja hankinnan valmistelu
 • Maakunnan tilannekeskus, akuutti kotikeskus ja combilanssi