Aluevaltuusto ja aluevaalit

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Suomessa toteutetaan uudet vaalit. Aluevaaleissa valitaan 69 aluevaltuutettua päättämään siitä, miten me satakuntalaiset saamme jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimen palveluita alueellamme.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaltuusto

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Valtuutetut tulevat olevaan tärkeässä roolissa. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut siis päättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään palveluidemme järjestämiseen. Päätöksiä ei tehdä  kuntaperusteisesti vaan koko maakunnan alue ja asukkaiden tarve huomioiden.

Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista asioista:

 • hyvinvointialuestrategiasta
 • hyvinvointialueen hallintosäännöstä
 • hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 • varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin
 • taloudellisten etuuksien perusteista
 • hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
 • tilivelvollisten nimeämisestä
 • hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 • muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Aluevaltuutetun opas

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Aluevaltuutetun opas tarjoaa kattavan tietopaketin aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaltuutettujen ja aluevaaleissa ehdolle asettuvien tietolähteeksi ja työn tueksi.

Aluevaltuutetun opas (pdf).

Aluevaalien aikataulu

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Lisätietoja aluevaaleista löydät Vaalit-sivustolta.

Aiheeseen liittyvät uutiset