Hyvinvointialueella tarvitaan työttömien työkykyä tukevia palveluita

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen perjantaina 17. joulukuuta keskustelemaan mm. työkykyohjelmasta ja ammattilaisten kokemustiedon raportoinnista.

Satasote logo

Työttömien työkyvyn tuen palvelut ovat tärkeä osa tulevan hyvinvointialueen työikäisten palveluita. Työkyvyn tuen palveluita kehitetään yhteistyössä toimijoiden kanssa Työkykyä Satakuntaan – ja SATADUUNIA-hankkeissa, jotka toteuttavat ja edistävät sosiaali- ja terveysministeriön työkykyohjelmaa Satakunnassa. Hankkeiden kautta on saatu maakuntaan kehittämisen resursseja työkyvyn tuen palveluita järjestävien ammattilaisten tukemiseen, kouluttamiseen ja valmennukseen. Työkykyohjelman tehtävänä on mallintaa työkyvyn tuen palvelukokonaisuus sekä kerätä tietoa kokeilusta.

Aiemmissa piloteissa ja nykytilaselvityksissä on selvinnyt, että tällä hetkellä nykyisin työkykytiimiin ohjautuu pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä, joilla sosiaalihuollon palvelut ovat keskeisessä roolissa. Jatkossa tärkeää olisi siirtää toiminnan painopistettä työttömyyden varhaiseen vaiheeseen, erityisesti nuoriin sekä ennaltaehkäisevään suuntaan. Toimivalla työikäisten palvelukokonaisuudella voitaisiin estää pitkäaikaistyöttömyyden mukana tuomia haasteita ja muodostuvia kustannuksia.

– Hankkeiden ehdotuksena on kokeilla keskitettyä työkyvyn tuen tiimin toimintaa, jossa osaamista keskittämällä voitaisiin varmistaa henkilöstön osaaminen, riittävät resurssit ja yhteistyökäytännöistä sopiminen monialaisesti. Samalla saataisiin kokemusta siitä, miten työikäisten työkyvyn tuen palveluiden järjestäminen voisi tapahtua tulevalla hyvinvointialueella tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti, kommentoi Minna Viinamäki, Työkykyä Satakuntaan -hankkeen projektipäällikkö.

Ammattilaisten kokemustieto käyttöön hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemustietoa tulee hyödyntää entistä paremmin ja laajemmin hyvinvointialueella. Kokemustiedon keräämiseen on kehitetty sähköinen raportointityökalu, jota on päästy pilotoimaan Porissa, Eurassa, Raumalla ja Satakunnan Neuroyhdistyksessä. Työkaluna on kokeiltu verkkolomaketta, johon ammattilainen on saanut kirjata ns. hiljaista tietoa, jota on kertynyt työkokemuksen kautta sekä havaintoja esimerkiksi palvelujärjestelmien toiminnasta tai yhteiskunnallisista ilmiöistä. Pilotoinnin kautta on saatu hyvää palautetta ja raportointityökalua tullaan mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan hyvinvointialueelle sopivaksi kaikkien ammattilaisten käyttöön.

– Tavoitteena on, että raportoinnin kautta palveluiden onnistumiset ja epäkohdat nostetaan esille ja niihin puututaan. Tämä lisäisi niin alueen asukkaiden hyvinvointia sekä antaisi helposti tietoa päätöksentekoon, johtamiseen ja palveluiden kehittämiseen, kertoo Sote-ammattilaisten kokemustiedon raportointi -osahankkeen koordinaattori Minka Leino-Holm.