Kestävän kasvun Satakunta -hanke käyntiin tiedonkeruulla

EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF) rahoitettava Kestävän kasvun Satakunta -hanke käynnistyi kesäkuussa. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja mukaan lukien digitaaliset palvelut.

Iäkkäämpi mies kävelee rollaattorin avustuksella hoitajan kanssa.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien entistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hanke edistää osaltaan Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan valmistelua.

Hanke koostuu kolmesta investoinnista;

  • Investointi 4.1. Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.
  • Investointi 4.2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.
  • Investointi 4.4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.

Hanke käynnistyi vuoden 2022 loppuun asti kestävällä esiselvitys- ja konseptointivaiheella, jonka aikana on muun muassa tarkoitus määritellä väestön ja palvelujen kokonaiskuva, sekä piilevä ja näkyvä palveluvelka. Tiedonkeruussa hyödynnetään valmista rekisteritietoa, jota täydennetään sote-ammattilaisten järjestelmä- ja haastattelutiedoin. Sidosryhmiä osallistetaan mukaan kyselyin. Tiedonkeruu on parhaillaan käynnissä ja siitä vastaa pääosin NHG.

Hankkeessa kokonaiskuvan perusteella määritellään ne toimenpiteet ja kohderyhmät, joihin hankkeen toiminnot erityisesti kohdistetaan. Syyskuussa käynnistyy toinen valtionavustushaku, jossa rahoitusta haetaan varsinaiseen toimeenpanoon vuosille 2023-2025.

Syksyn 2022 aikana on kuitenkin tarkoitus pilotoida jo erilaisia hoito- ja palveluvelan purkutoimia, kuten esimerkiksi käynnistää Voimaperheet-mallin käyttöönotto, suun terveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallin laajennus ja Omaolo -palveluiden integraatiot, sekä laajentaminen. Lisäksi laaditaan digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus ja kypsyystilan arviointi, sekä toimeenpannaan ja jatketaan Satakulttuuria -hankkeessa tehtyä kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä ja käynnistetään kulttuurihyvinvoinnin palvelukonseptin kokoaminen kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tarkempaa tietoa Kestävän kasvun Satakunta -hankkeesta löytyy Innokylästä.

Satakunta – Suomen kestävän kasvun ohjelma | Innokylä (innokyla.fi)

Lisätiedot:

Mari Niemi, hankejohtaja, hanketoiminnan päällikkö puh. 044 707 7795, mari.niemi@satasairaala.fi

Hankekoordinaattorit

Investointi 4.1. Minna Westergård, puh. 050 440 5180, minna.westergard@satasairaala.fi

Investointi 4.2. Susanna Lehtimäki, puh. 044 711 4379, susanna.lehtimaki@satakunta.fi

Investointi 4.4. Jenni Santavirta, puh. 044 711 4381, jenni.santavirta@satasairaala.fi