Kestävän kasvun Suomi -logo

Kestävän kasvun Satakunta (RRP) -hanke

Hankkeen tarkoituksena on selvittää ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja mukaan lukien digitaaliset palvelut. Rahoituksen avulla kehitettävillä toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien entistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hanke edistää soteuudistuksen toteutumista Satakunnassa.

Tavoitteet:

  • Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
  • Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Hanke käynnistyi vuoden 2022 loppuun asti kestävällä esiselvitys- ja konseptointivaiheella, jonka aikana on tarkoitus määritellä väestön ja palvelujen kokonaiskuva, sekä piilevä ja näkyvä palveluvelka. Kokonaiskuvan perusteella määritellään ne toimenpiteet ja kohderyhmät, joihin hankkeen toiminnot erityisesti kohdistetaan. 1.9.-6.10.2022 käynnistyy toinen valtionavustushaku, jossa rahoitusta haetaan varsinaiseen toimeenpanoon vuosille 2023-2025.

Esiselvitysvaiheen aikana käynnistetään kuitenkin jo erilaisia hoito- ja palveluvelan purkutoimien pilotointeja, kuten esimerkiksi Voimaperheet-mallin käyttöönotto, suun terveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallin laajennus ja Omaolo -palveluiden integraatiot, sekä laajentaminen. Lisäksi toimeenpannaan ja jatketaan Satakulttuuria-hankkeessa tehtyä kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä ja käynnistetään kulttuurihyvinvoinnin palvelukonseptin kokoaminen kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF), ja ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella.

Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen hankejohtajana toimii Mari Niemi. Hankekoordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Tutustu hankkeeseen Innokylässä!