Kuntoutus

Tavoitteet

Osahankkeen tavoitteina ovat parempi kuntoutustarpeen tunnistaminen ja asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, yhdenvertainen ohjautuminen terapia- ja kuntoutuspalveluihin. Vaikuttavilla toimintakäytännöillä pyritään vaikuttamaan mielekkään arjen, paremman toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden saavuttamiseksi sekä työllistymisen ja työssä jatkamisen mahdollistamiseksi.

Toimenpiteitä

  • Yhtenäistetään kuntoutustyöryhmien toimintaa ja siihen liittyviä toimintoja
  • Valmistellaan alueelle työ- ja toimintakyvyn arviointiin perustuvat kuntoutuspalveluihin ohjautumisen perusteet valtakunnallinen ohjeistus huomioiden
  • Hyödynnetään etäkuntoutusmahdollisuuksia entistä laajemmin
  • Yhtenäistetään ja laajennetaan suoravastaanottotoimintaa
  • Edistetään ja yhtenäistetään vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamista, osallistutaan STM:n toimintakykymittareiden kokeiluhankkeeseen
  • Parannetaan kuntoutus- ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja tukemista yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa
  • Löydetään keinoja asiakasohjaukseen kuntoutusprosessien rinnakkaisten ja samanaikaisten palveluiden huomioimisessa