Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • Satakunnassa mallinnetaan päihde- ja mielenterveyspalvelut osana hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksissa sovitaan tavoitteet sekä asiakasryhmille että palveluiden tuottamiselle. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.
  • Palveluiden painotusta siirretään raskaista erityistason palveluista perustason päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa asiakkaan tarve ohjaa palveluiden toteutumista.
  • Osallisuuden vahvistaminen: Alueella otetaan käyttöön useita erilaisia osallisuuden edistämisen toimintamalleja. Osallisuuden kokemusta arvioidaan alueella.
  • Riippuvuus- ja mielenterveyspalveluissa lisätään asiakkaan kodissa ja muissa elinympäristössä toteutuvia liikkuvia palveluita.
  • Ammattilaisten osaamista asunnottomuuden uhan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa sekä asunnottomuuteen liittyvien erityiskysymysten huomioimiseen lisätään
  • Ammattilaisten päihde-, muu riippuvuus- ja mielenterveysosaaminen lisääntyy perustasolla ja erikoistasolla.
  • Päihdepalveluihin pääsyn parantamiseksi koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään päihdepalvelujen vastaanottotyössä ja jalkautuvaa päihdetyötä lisätään kehittämällä työparikäytäntöjä perustason palvelujen kanssa.
  • Perus- ja erityistason työntekijöiden päihdeosaamista vahvistetaan ja konsultaation saamista päihdetyön erityispalveluista helpotetaan. Etä- ja digivastaanottojen mahdollisuuksia lisätään.
  • Korvaushoitoasiakkaiden arviointi- ja hoitokäytännöt yhtenäistetään
  • Sairaaloiden vuodeosastoilla toteutettavien katkaisu- ja vieroitushoitojen toimintakäytäntöjä kehitetään ja yhdenmukaistetaan

 

 

Hanketyöntekijä