RAI – ikääntyvien palveluiden ja hoidon tarpeen arviointi Satakunnassa

Satakunnassa on alkanut työ RAI-järjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseksi hyvinvointialueella. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Hoitaja vanhuspalvelun asiakkaan kanssa sohvalla.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) velvoittaa kuntia käyttämään iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-järjestelmää. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023

RAI-järjestelmän käyttöönotto ei ole pelkästään ohjelmiston käyttöönottotyötä vaan myös samalla on tarkoitus yhtenäistää Satakunnan alueella toimintatapoja. Satakunnassa RAI-järjestelmän käyttöönoton toteutus tehdään nyt siirtymäajan puitteissa.

RAI-termi tulee englanninkielisistä sanoista Resident Assessment Instrument. Se on standardoitu kansainvälinen tiedonkeruun väline, laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä sekä asiakkaan arviointi- ja havaintoväline.

Mitä RAI-järjestelmä mahdollistaa?

RAI-järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisen yhdenmukaisesti ja monipuolisesti sekä tuo sen jalostetusti hyödynnettäväksi kaikille organisaation tasoille sekä kansalliselle, että myös kansainväliselle tasolle. Arviointitiedon hyödyt ovat nähtävissä asiakkaalle laadukkaina, tasa-arvoisina ja oikea-aikaisina palveluina. Arviointien avulla tuetaan potilaiden ja asiakkaiden osallisuutta omaan hoitoonsa ja voidaan arvioida hoitoa ja myös sen vaikuttavuutta. Arvioinnit toimivat työkaluna lausuntojen kirjoittamisessa ja jatkohoidon suunnittelussa.

Henkilöstölle hyöty tulee esille vertailukehittämisessä; arviointitiedon ja laatumittareiden kautta voidaan tarkastella omaa toimintaa ja verrata sitä vastaavanlaisten palveluiden toimintaan sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Maakunnan tasolla voidaan tarkastella koko väestötason rakennetta ja voidaan ennakoida ja suunnitella palveluiden järjestämistä kohdennetusti asiakasarpeen mukaan. Arvioinnin keskiössä on aina asiakas.

Lisätietoa RAI-järjestelmästä on saatavilla Terveyden- ja hyvinvoinnin verkkosivuilla.

RAI-järjestelmän käyttöönotto Satakunnassa

Tämän vuoden puolella on tavoitteena RAI-järjestelmän teknisen alustan käyttöönotto ja sekä arviointityötä tekevän henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Tavoitteena on myös yhtenäistää arvioinnin toteutusta koko Satakunnan alueella. Tätä työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien RAI-toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on ottaa käyttöön RAI-arviointi ikääntyvien palveluohjauksessa, säännöllisessä kotihoidossa, asumispalveluissa, perhe- ja omaishoidossa sekä psykiatrian osastohoidossa yhdessä kuntien omien RAI-toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on, että eteneminen tapahtuu systemaattisesti ja osaamiselle annetaan aikaa. Käyttöönottovaiheessa tärkeitä on tukea henkilöstön osaamista ja varmistaa vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen.

Satakunta on liittynyt THL:n implemointihankkeeseen, jossa pilotoidaan RAI-järjestelmänkäyttöönottomallia palvelunjärjestäjälle tai palveluntuottajalle. Tämä malli ohjaa myös käyttöönoton edistymistä alueella. Yhteistyötä tehdään kansallisesti THL:n ja muiden maakuntien RAI-koordinaattorien kanssa. Pilotti hankkeeseen kuuluvat Satakunnan lisäksi Siun sote ja Lapista viisi kuntaa.

Satakunnassa hyödynnetään myös THL tarjoamaa maksutonta verkkokoulua RAI-järjestelmän käytön ja käyttöönottamisen tueksi. THL kouluttaa arviointimenetelmien käyttöön kouluttajilla, jotka toimivat kouluttajina ja käyttöönoton tukena oman organisaation henkilöstölle.

Satasoten RAI-tilaisuudet

2.11.2021 klo. 9 – 11
RAI – käyttöönotto Satakunnassa -info henkilöstölle

Kattava info paketti THL:n, järjestelmätoimittajan sekä kokemusosaajien puheenvuoroissa.

Ohjelma ja Teams-osallistumislinkki Satasoten tapahtumakalenterissa

Katso henkilöstoinfon tallenne täältä (Youtube)

18.11.2021 klo. 9 – 11
RAI – käyttöönotto Satakunnassa -info johtohenkilöille

Esihenkilöille ja johdolle – kattava johdatus RAI-arviointitiedon hyödyntämiseen THL:n ja kokemusosaajan puheenvuoroissa.

Ohjelma ja Teams-osallistumislinkki Satasoten tapahtumakalenterissa

Lisätietoa ja tapahtumia THL:n sivuilla

RAI-järjestelmästä on koottu kattavasti tietoa THL:n sivuille.

Katso myös THL:n tilaisuudet RAI-järjestelmästä:

Lisätietoja

Taina Kilpeläinen
Hankekoordinaattori
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke
puh. 050 473 5704
taina.kilpelainen@satasairaala.fi