Satakunnassa edistetään nuorten Ankkuri-toimintaa ja kotona asuvien ikääntyvien hyvinvointia

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui 20. toukokuuta päättämään mm. Sata-Ankkurin ohjausryhmän perustamisesta sekä kuulemaan hankkeiden katsauksia.

Hoitaja ja asiakas ulkona pyörätuolin luona

Osana Tulevaisuuden sote-keskus-hanketta ankkuritoimintaa pilotoidaan koko maakunnan alueella. Ankkuri-toimintamalli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, missä asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta ja terveystoimesta jalkautuvat jatkossa enemmän myös kuntiin, esimerkiksi poliisiasemilta.

Sata-ankkuriksi nimetyn pilotin rekrytoinnit on tehty ja toiminta on nyt käynnistymässä koko Satakunnassa. Ankkuritoiminnan tavoitteena on puuttua varhaisessa vaiheessa alaikäisen nuoren rikolliseen käyttäytymiseen ja selvittää kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilanteen ja avun tarpeet sekä ohjata nuori tarkoituksenmukaiseen avun ja tuen piiriin.

Sata-ankkuriin on palkattu koordinaattori tukemaan ankkuritoiminnan jalkautumista uusiin kuntiin sekä kehittämään toimintamallin yhtenäisyyttä ja arviointia. Porista ja Raumalta käsin toimivat ankkuritiimit ovat molemmat saaneet vahvistusta.

– Sekä pohjoiseen että eteläiseen tiimiin on palkattu vanhojen työntekijöiden lisäksi  sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Lounais-Suomen poliisilaitokselle on perustettu ennalta estävän toiminnan yksikkö, johon ankkuritoiminta kuuluu. Samassa yhteydessä Poliisi on vahvistanut ankkuritoiminnan resurssia, kertoo maakunnallisen toiminnan koordinaattori Sari Luoma.

Kotona asuvien ikääntyvien ihmisten palveluita parannetaan uudessa hankkeessa

Iäkkäät henkilöt ovat merkittävä sote-palvelujen käyttäjäryhmä Satakunnassa. On tärkeää, että tulevalla hyvinvointialueella iäkkäiden henkilöiden palvelut järjestetään ja tuotetaan yksilöllisesti, laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Jotta kotiin annettavien palveluita saadaan vahvistettua ja taataan, että kotihoidolla on riittävät resurssit, on Satakunnassa aloittanut Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman hankekokonaisuutta. Hankkeen ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Satakunnassa hanke on käynnistynyt kevään 2022 aikana ja siinä työskentelee tällä hetkellä viisi henkilöä.

– Hankkeen neljän tavoitteen voimin rakennetaan laaja-alaista palvelujen kokonaisuuttaa iäkkään ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Tavoitteina on, että kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja että asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan. Lisäksi tavoitteina on, että riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun ja että palveluiden laatua varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla, kommentoi hankeasiantuntija Pirjo Mäkilä.