Satakunnassa kehitetään iäkkäiden kotona asumisen palveluita

Satakunnassa on aloitettu hanke, joka kehittää iäkkäiden kotona asumisen tukevia palveluita. Hankkeessa vahvistetaan maakunnan ikääntyneiden ihmisten ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

Hoitaja ja asiakas ulkona pyörätuolin luona

Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Myös Satakunnassa väestö vanhenee ja ikääntyneiden asumispalvelujen tarve kasvaa.  Kotihoitoon liittyviä toimia on edistetty Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -osahankkeessa, nyt uudessa erillishankkeessa vahvistetaan mm. henkilöstöresursseja ja saatavuutta sekä varmistetaan palvelujen laatua.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa iäkkäiden palvelujen toimintatapoja ja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia sekä asiakas- ja palveluohjausta. Päämääränä on, että hankkeen aikana luodaan iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalleja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön koko Satakunnan hyvinvointialueella. Lisäksi hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kotihoidon tukena on tarvittavat palvelut ja monialainen osaaminen. Lopputuloksena olisi, että yhä useampi palvelutarve voidaan ratkaista asiakkaan kotona, ja niin että asiakas saa kerralla oikeat palvelut oikeaan aikaan.

– Tavoitteet edellyttävät riittävää ja moniammatillista henkilöstöä, vahvaa viestintää, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntämistä sekä kotihoidon erilaisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien yhtenäistämistä koskemaan koko hyvinvointialuetta, kertoo Satasoten kotiin vietävien palveluiden hankekoordinaattori Sari Grönfors.

Hankkeen kohderyhmä on ikääntyneet, yli 65-vuotiaat asiakkaat. Kohderyhmään kuuluu sekä jo palvelujen piirissä olevat ikääntyneet, että ne, jotka eivät ole säännöllisen avun tarpeessa, mutta jotka voivat käyttää toimintakykyä ylläpitäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Hankkeessa kehitetään ja tehdään yhteistyötä kotiin annettavien palvelujen henkilöstön ja johdon kanssa sekä omaisten sekä asiakaskuntaa edustavat järjestöjen kanssa.

Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Satakuntaan myönnettiin valtionavustusta 1,31 miljoonaa euroa.