Satakuntalaisia huolestuttaa nuorten päihteidenkäyttö

Alaikäisten päihteidenkäyttö sekä huoli turvallisuudesta ja järjestyshäiriöistä näkyivät syykuussa toteutetun päihdetilannekyselyn vastauksissa. Asukkaat toivovat panostusta ehkäisevään päihdetyöhön ja erityisesti nuoriin suuntautuvaan työhön. Lisäksi päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen ja nopeampi pääsy hoitoon toistuivat vastauksissa.

Kuvituskuva

Kyselyssä tiedusteltiin ovatko vastaajat havainneet päihteiden välittämistä alaikäisille edeltäneen vuoden aikana. Noin kolmasosa kaikista vastaajista kertoi havainneensa välittämistä niin alkoholin, savukkeiden ja sähkösavukkeiden kuin nuuskan osalta. Huumausaineiden välitystä havaitaan muita päihteitä vähemmän (11 %). Sen sijaan nuorilla itsellään oli enemmän havaintoja päihteiden välittämisestä alaikäisille: lähes puolet nuorista kertoi havainneensa alkoholin, tupakan ja nuuskan välittämistä.

Niin päihteiden välitystä kuin alaikäisten päihteiden käyttöä havaittiin vuoden 2021 vastauksissa vähemmän verrattuna vuoteen 2018, mikä saattaa olla ainakin osittain seurausta koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista.

Satakuntalaiset toivovat, että alaikäisten päihteiden käyttöön puututtaisiin enemmän. Avoimissa vastauksissa alaikäisille toivottiin enemmän ehkäisevää päihdetyötä  ja rohkeampaa puuttumista päihteiden käyttöön.

Alkoholin liikakäyttöön ja rajoituksiin suhtaudutaan eriävästi

Vastaajien mielipiteet kunnassaan ilmenevästä alkoholin käytöstä vaihtelivat. 30 % satakuntalaisista kokee, että omassa kunnassa tai alueella käytetään liikaa alkoholia.  Alkoholinkäyttöä kunnan omalla päätöksellä rajoittaisi viidesosa vastaajista, erityisesti puistoissa, toreilla, kävelykadulla ja keskustoissa. Lähes puolet satakuntalaisista oli sitä mieltä, että alkoholin myyntiin selvästi päihtyneelle pitäisi suhtautua nykyistä tiukemmin.

Turvallisuuden tunne, viihtyvyys ja siisteys puhututtivat vastaajia. Neljäsosa vastaajista ilmoitti pelänneensä kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä viimeisen 12 kk:n aikana. . Eniten turvattomuutta koettiin Harjavallassa ja Porissa. Nuuskan ja tupakantumppien koettiin heikentävän viihtyvyyttä julkisilla paikoilla.

Ehkäisevän päihdetyön tunnettavuutta lisättävä edelleen

Kunnissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö oli 27 %:lle vastaajista tuttua. Nuorten päihteiden käytön ehkäisyn lisäksi erityisesti ikääntyneiden päihde- ja rahapeliongelmat ja niiden ehkäisy nousivat huolenaiheina vastauksissa. Myös rattijuopot ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen nousivat esiin. Sekä hoitoon pääsyyn, että hoidon laatuun toivottiin parannusta tulevaisuudessa.

Avoimissa vastauksissa nousi esille, että päihteiden käytössä tulisi huomioida perheen tilanne kokonaisuutena ja tarjota tukea koko perheelle. Jatkossa ehkäisevän päihdetyönä nähdään resurssien lisäämisenä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kentällä, nuorten valistuksena, poliisin vahvempana puuttumisena ja asenteiden muokkaamiseen päihteitä kohtaan.

Kyselyn taustaa

Kyselyyn vastasi 2 626 ihmistä. Eniten kyselyyn vastaajia oli alle 18-vuotiaiden ikäryhmässä (34 % vastaajista), mutta vastaajia oli runsaasti myös 18–30-vuotiaiden (15 %), 31–45-vuotiaiden (24 %) ja 36–60-vuotiaiden (20 %) ikäryhmissä. Valtaosa vastaajista oli naisia (71 %). Lähes puolet vastaajista oli työssäkäyviä, viidesosa opiskelijoita, viidesosa koululaisia. Vastauksia saatiin kaikista Satakunnan kunnista ja kaupungeista.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke koordinoi syyskuussa 2021 koko maakuntaa koskevan päihdetilannekyselyn. Kyselyn avulla kartoitettiin Satakunnan asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Päihdetilannekyselyn tulokset auttavat ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa samalla osallistaen siihen kuntalaiset.

Lisäksi tulokset auttavat arvioimaan Satakuntaan päihdetilanteen ja -ilmapiirin kehittymistä vuosien saatossa. Kyselyn toteutus on osa valtakunnallista Pakka (paikallinen alkoholipolitiikka) -toimintamallia. Kyselyyn oli mahdollista vastata anonyymisti paperivastauksella ja sähköisesti kuntien verkkosivujen kautta. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin Satakunnassa vuonna 2018.

Satakunnan päihdetilannekyselyn kyselyn tulokset (pdf)

 

Lisätietoja

Tellu Rosenqvist
hankekoordinaattori
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Oma hyvinvointi -osahanke
tellu.rosenqvist@porinperusturva.fi
puh. 044 701 0579