Tavoitteena yhtenäinen sosiaalihuolto Satakunnassa

Sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnallisen kehittämisen yhteensovittamisen projektin tavoite on pitkästä nimestään huolimatta yksinkertainen. Sen tarkoituksena on osaltaan kehittää sosiaalihuollon yhtenäisyyttä ja toimia siltana sosiaalihuollon ammattilaisten ja tiedonhallinnan välillä.

Asiakas ammattilaisen luona vastaanotolla

Tarkoituksena on, että lähivuosien aikana sosiaalihuollon toimintatavat ovat Satakunnassa kaikkialla samanlaisia riippumatta siitä, missä kunnassa työntekijän toimipiste on. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tulevaisuudessa sosiaalialan työntekijät käyttävät esimerkiksi samaa asiakastietojärjestelmää, yhteisiä asiakasasiakirjoja ja niissä olevia fraasitekstejä sekä puhuvat mm. palveluista ja toiminnoista samalla, yhteisellä kiellä. Tällöin esimerkiksi Huittisten ja Kankaanpään toimipisteissä toimivat lapsiperheiden palveluiden sosiaalityöntekijät käyttävät samoja asiakirjoja ja fraasitekstejä yhdessä muiden Satakunnan lapsiperheiden palveluiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Lisäksi sosiaalialan työntekijöiden käyttöoikeuksiin ja näkyvyyksiin asiakastietojärjestelmässä voi tulla muutoksia. Tässäkin ajatuksena on se, että työskentelipä työntekijä sitten missä Satakunnan kunnassa tahansa, hänellä on samat käyttöoikeudet kuin hyvinvointialueen muilla samaa työtä tekevillä kollegoilla. Kehittämistyö on kuitenkin vasta aluillaan.

Kaikki projektin myötä tulevat muutokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrityksiin sekä lakiin.  Asiakastietolaki velvoittaa lapsiperheiden, työikäisten ja iäkkäiden palveluita liittymään Kanta-palveluihin viimeistään 1.9.2024. Muita palvelutehtäviä velvoitetaan liittymään Kantaan hieman myöhemmin.  Kantaan liittyminen viitoittaa projektin työtä merkittävästi. Projekti toimii vahvasti yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Kehittämistyöhön otetaan myös aktiivisesti mukaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelutehtävien työntekijöitä, kirjaamisasiantuntijoita, asiakastietojärjestelmien vastuu- ja pääkäyttäjiä sekä johtoa.

Jotta yhtenäisyyteen päästään, meidän sosiaalialan työntekijöiden on omaksuttava askel askeleelta joitakin uusia asioita. Tarkoituksena on kuitenkin ennen kaikkea helpottaa ja yhdenmukaistaa sosiaalihuollon ammattilaisten toimintaa. Projektin tehtävänä onkin huolehtia siitä, että henkilöstö saa uudistuksista riittävästi koulutusta. Projektin työntekijät ovat kaikki toimineet aiemmin sosiaalihuollon asiakastyössä ja työntekijöillä on ymmärrys niistä haasteista, joita asiakastyötä tekevät sosiaalihuollon ammattilaiset kohtaavat työssään.

Projekti tukee myös tiedolla johtamista. Tarkoituksena on, että tietojärjestelmästä ja tulevaisuudessa myös Kanta-arkistosta saataisiin otettua mahdollisimman paljon ulos sellaista luotettavaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää asiakastyötä sekä palveluita siten, että ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnallisen kehittämisen yhteensovittamisen projekti toimii Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen rahoituksella 4/2022-12/2023. Projektin on alustavasti tarkoitus jatkua edelleen vuoden loppuun 2024 saakka.