Tiede, koulutus ja tiedottaminen vahvasti esillä palvelurakenneryhmän kokouksessa

Palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 9.4. käsittelemään muun muassa TKIO-toimintaa, minkä tavoitteena on kohtauttaa digitaalisella alustalla eri toimijat: oppilaitokset, sotetoimijat, elinkeinotoimijat. Kokouksessa käsiteltiin myös osahankkeiden hankintoja. Hankinnat koostuvat sote-rakenneuudistuksen osahankkeisiin liittyvistä hankinnoista, sillä vuoden loppuun päättyvän hankkeen hankintaprosessit on pyrittävä aloittamaan viimeistään ennen kesää. Näin suunnitellut toimenpiteet pystytään tekemään hankeaikana. Kohderyhmiä tullaan kesällä kohtaamaan myös SuomiAreena-tapahtumassa.

Palvelurakenneryhmä hyväksyi TKIO-koordinaatioalustan (tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen) hankinnan. Tavoitteena on saada ja jakaa tietoa, joka liittyy tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioihin ja opetukseen ja varmistaa, että tarvittava tieto on maakunnan kaikkien toimijoiden saatavilla yhdestä paikasta. Monialaisen digitaalisen sote-TKIO -alustan, käytännössä internetsivun, kehittäminen toteutetaan yhdessä julkisen sektorin, alueen sote-TKIO-toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutuessaan tämä on ensimmäinen maakunnallinen TKIO-alusta Suomessa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös käyttövaltuushallintaan liittyvän esikartoituksen hankinta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöoikeudet on määriteltävä käyttäjän tehtäviin liittyvien käyttötarpeiden mukaan, ja ne on pidettävä ajantasaisina. Kartoituksen aikana kirjataan periaatteet ja päätetään jatkotoimista. Kartoitus tarjoaa raportin nykytilasta ja määrittää tiekarttaa tulevaisuuteen, mikä on hyödynnettävissä jatkossa ja tarjoaa päätöksenteon perusteet järjestelmän hankinnalle.

Kokouksessa käsiteltiin jo nyt tehtyjen yhteisten ostopalveluiden hankintatilanne ja keskusteltiin muun muassa tiedolla johtamisen osahankkeen tulevista hankinnoista. Hankintaesitykset ja päätökset tehdään seuraavassa palvelurakenneryhmän kokouksessa. Ryhmä kuuli myös Maakunnallisten sote-palvelujen järjestäjä- ja tuottajaroolien valmistelu -osahankkeen etenemisestä ja osahankkeeseen liittyvän esimies- ja henkilöstövalmennuksen -kokonaisuuden suunnitelmista.

Sote-lakipaketti on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyvaiheessa. Viesti kansalliselta tasolta on, että lakiesityksessä ei ole mitään sellaista haastetta, joka siirtäisi voimaantuloa. Lähtökohtaisesti myös Satasotessa valmistaudutaan siihen, että lait astuvat voimaan 1.7.2021.

Satasote tulee näkymään jatkossa myös entistä vahvemmin ulospäin ja tulee osallistumaan kesällä SuomiAreena-tapahtumaan. Keskustelutilaisuuden avulla pystyttäisiin tuomaa esille laajasti Satasoten tärkeitä teemoja ja sote-uudistuksen valmistelua usealle eri kohderyhmälle, niin kuntalaisille kuin poliittisille päättäjille. SuomiAreenan teemoja ovat tänä vuonna yhteisöllisyys, digitaalisuus ja luonto, eli yhteisiä teemoja löytyy myös sote-uudistuksen kanssa.