Tiedolla johtaminen vai tiedon johtaminen? Tietojohtamista kehitetään kahden työryhmän mallilla

Satasotessa sote-tietojohtamista kehitetään kahden työryhmän mallilla, johon kuuluvat tiedolla johtamisen ja tiedon johtamisen työryhmät. Tavoitteena on yhdenmukaistaa Satakunnan sote-tietojohtaminen ja yhteensovittaa se kansallisiin linjauksiin. Hankkeen lopputuloksena on pysyvä malli, joka jää toimintaan rakenneuudistushankkeen päättymisen jälkeenkin.

Sote-työntekijä istuu tietokoneella, minkä näytöllä näkyy tilastoja

Tiedolla johtamisen työryhmä koostuu Satasoten rakenneuudistushankkeen aikana (vuonna 2021) sote-organisaatioiden johtohenkilöistä. Tiedolla johtamisen ryhmän tehtävänä on strategisen tason päätöksenteon tietotarpeiden määritteleminen, toteutettujen ratkaisujen arviointi ja ratkaisujen saattaminen osaksi päätöksentekoprosesseja. Työryhmä päättää myös operatiivisen tason tiedolla johtamisen linjauksista.

–  Tiedolla johtamisen työryhmän ensimmäisinä tehtävinä oli Satakunnan sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen. Strategisten määrittelyjen pohjalta työryhmän tehtäviin kuuluvat myös toimeksiantojen tekeminen tiedon johtamisen työryhmälle. Tällaisia voivat tässä vaiheessa olla esimerkiksi STM tiedustelut pilotointeihin osallistumisesta, avaa hankekoordinaattori Anne Niemi työryhmän toimintaa.

Tällä hetkellä Satakunnassa pyritään aktiiviseen tietojohtamiseen. Tavoitteena on, että tulevalla hyvinvointialueella tietoon perustuva johtaminen pohjautuu vahvasti reaaliaikaiseen tietoon ja tapahtuu ennakoivasti.

Tiedon johtamisen työryhmän perustehtävänä taas on toteuttaa tiedolla johtamisen työryhmän toimeksiantoja. Tiedon johtamisen työryhmä myös yhteensovittaa maakunnan tietojohtamista kansallisiin tavoitteisiin ja kehitystyöhön sekä ylläpitää asiantuntijoiden yhteistä tilannekuvaa. Tiedon johtamisen työryhmä myös kertoo erilaisista havaitsemistaan tarpeista tiedolla johtamisen työryhmälle. Tiedolla johtamisen työryhmä ottaa tarpeet käsittelyyn ja antaa tarvittaessa toimeksiannon takaisin tiedon johtamisen työryhmälle.

– Toimeksiantojen toteuttamisen lisäksi tiedon johtamisen työryhmä tulee ottamaan käyttöön erilaisia tietojohtamisen työkaluja, joita he myös jalkauttavat muiden asiantuntijoiden käyttöön sote-organisaatioissa. Ryhmä vastaa myös esimerkiksi koulutussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta tiedolla johtamisen käyttöönoton tehostamiseksi. Tärkeintä kahden työryhmän toiminnassa on vastavuoroisuus. Jotta työryhmien toiminta on sujuvaa, tulee sen olla avointa, läpinäkyvää ja vastavuoroista molempiin suuntiin, toteaa hankekoordinaattori Anu Holm.

Tiedon johtamisen työryhmä koostuu sote-johtajien nimeämistä sote-organisaatioiden asiantuntijoista, kuten talous- ja tilastoammattilaisista, tietohallinnon avainhenkilöistä, tietojärjestelmien pääkäyttäjistä ja muista tiedon johtamiseen liittyvistä avainhenkilöistä. Tiedon johtamisen työryhmä hyödyntää myös organisaatioiden muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Kahden työryhmän mallin organisaatiokuvio

Kahden työryhmän malli havainnollistettuna kuvaan.

 

Satasoten tietomallin keskiössä olevat kaksi työryhmää ovat aloittaneet toimintansa järjestäytymiskokouksilla. Käynnistysvaiheessa Satasoten hankekoordinaattorit ovat esitelleet kahden työryhmän toimintamallin sekä ryhmien päätehtävät, työnjaon ja toimintaperiaatteet sekä ryhmien kokoonpanon ja vetäjän. Mallin vakiinnuttamisvaiheessa molemmat ryhmät tulevat kokoontumaan säännöllisesti hankekoordinaattoreiden kutsumana.

– Työryhmien tulevan vuoden tehtävät on määritetty tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaan ja tiekarttaan. Hankekauden aikana yhtenä suurena tavoitteena on saada työryhmien jäsenet sitoutumaan toimintaan. Kehittämistä ei tapahdu ilman sitoutumista. Jatkossa tietojohtamisen tulisi läpäistä entistä kattavammin Satakunnan sote-organisaatiot ja lopulta myös hyvinvointialue. Työryhmien jäsenet ovat myös viestinviejiä, jotta tietojohtamisen osaaminen lisääntyy kautta linjan, hankekoordinaattori Ulla Joopi painottaa.

Tiedolla johtamista kehitetään osana Satasoten sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta. Kahden työryhmän mallin organisaatiokuvion pdf-muodossa löytyy täältä.