Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Satakunnassa. Kehitystyötä tehdään valtakunnallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet ovat:

  • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  • Kustannusten nousun hillitseminen (saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa)

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen ja muiden maakunnallisten kehittämishankkeiden sekä esimerkiksi tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kehittämisen keskiössä on asiakaslähtöinen ajattelu ja Satakunnan erityispiirteiden, myös vahvuuksien, tunnistaminen.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajana toimii Anna Jaatinen.

Neljä osahanketta 

Satakunnassa tulevaisuuden sote-keskus -hanketta toteutetaan neljän osahankkeen avulla. Osahankkeet ovat: 

  • Monialainen tiimityö 
  • Lasten ja nuorten palvelut 
  • Oma hyvinvointi 
  • Kotiin annettavat palvelut 

Monialainen tiimityö

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen sote-keskuksien toimintatapa, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua sekä turvaamaan hoidon ja palvelun jatkuvuus. Satakunnan toimintatavan keskiössä ovat aito monialaisuus, asiakaslähtöinen tuki sekä digitaalisten välineiden tehokas käyttö.

Osahankkeessa lisätään myös päihde- ja mielenterveystyön osaamista ja integrointia sote-keskuksen malliin. Tavoitteena on ottaa käyttöön muun muassa vaikuttavien menetelmiä, kuten puheeksi otto, mini-interventio, toipumisorientaatio, HOT ja kouluttaa niiden käyttöön.

Osahankkeen koordinaattorina toimii Anna Jaatinen (anna.jaatinen@satakunta.fi).

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Osahankkeen avulla tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisprojekteissa ja lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisessä sekä varmistetaan tasapuolisten palvelujen saatavuutta alueella. Satakunnan lapsi- ja perhepalvelujen kokonaisuutta yhtenäistetään jalkauttamalla THL:n kriteerien mukainen perhekeskusmalli koko Satakuntaan.  Hankkeessa vahvistetaan monialaista sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden välistä kumppanuutta kunnan, järjestöjen, seurakuntien sekä muiden keskeisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Satakunnassa otetaan myös käyttöön monialaisia, yhteisöllisyyttä, lapsi- ja perhelähtöisyyttä tukevia sekä varhaisen tuen toimintamalleja ja tuetaan asiakasosallisuutta vahvistavien menetelmien käyttöönottoa. Varhaisen tuen osaamista vahvistetaan yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa systeemisen työotteen osaamista peruspalveluissa. Hankkeessa halutaan tukea yhteistyötä perustason ja erikoistason kesken sekä edistää LAPE-muutosohjelma kaudella aloitettujen vaikuttavien toimintamallien ja työtapojen käyttöönottoa ja juurtumista.

Osahankkeessa toimitaan lapsistrategian asettamisen linjausten mukaisesti. Hankkeessa myös yhteensovitetaan hankekaudella kehitettyjä malleja Satakunnassa toteuttamalla vertaisoppimisen ja yhteiskehittämisen periaatteita yhdessä kunta- ja kuntayhtymätoimijoiden, järjestöjen, seurakunnan sekä kokemusasiantuntijoiden sekä oppilaitosten kanssa.

Osahankkeen koordinaattorina toimii Johanna Santanen (johanna.santanen@porinperusturva.fi).

Oma hyvinvointi

Osahankkeessa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten elintapaohjausta, ehkäisevää päihdetyötä, ehkäisevää mielenterveystyötä sekä vanhemmuuden tukea. Kaikissa painopisteissä tavoitteena on palvelurakenteen painopisteen muutos pois raskaista, korjaavista palveluista lisäämällä ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluja.

Satakunnassa jatketaan elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista sekä vahvistetaan vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa ja juurrutusta käytäntöön. Yksilö- ja yhteisötason elintapaohjauksessa huomioidaan kaikki elintapahaasteet ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetään.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rakenteita vahvistetaan sekä lisätään ammattilaisten ymmärrystä ja osaamista ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisen vaiheen tuessa. Hankkeen toimina jatketaan puheeksioton, varhaisen puuttumisen sekä muiden vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa. Osahankkeessa kehitetään ja vahvistetaan matalan kynnyksen ja jalkautuvan työn toimintamalleja kaikissa kunnissa samalla vahvistaen 3. sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös Ankkuri-toiminta laajennetaan maakunnalliseksi yhteisesti sovittavan toimintamallin mukaisesti.

Hankkeessa koulutetaan ja otetaan käyttöön vanhemmuuden tuen, parisuhdetyön, perhe- ja eroneuvonnan sekä perhesosiaalityön ja sosiaaliohjauksen näyttöön perustuvia menetelmiä. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten osaamista Satakunnassa jo käytössä olevien vaikuttavien menetelmien käytössä.

Osahankkeen koordinaattorina toimii Tellu Rosenqvist (tellu.rosenqvist@porinperusturva.fi).

Kotiin annettavat palvelut

Osahankkeen tavoitteena on ikääntyneiden ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen, erityisesti ennaltaehkäisevien ja toimintakykyä ylläpitävien palveluiden, kotihoidon sekä omais- ja perhehoidon kehittäminen. Tavoitteet voidaan saavuttaa eri toimijoiden ja ammattiryhmien hyvällä yhteistyöllä ja sen kehittäminen onkin tärkeää. Teemoina on etenkin sosiaalityön, etähoidon ja kotikuntoutuksen, kotisairaaloiden palliatiivisen- ja saattohoidon, hammashoidon kehittäminen yhteistyössä kotihoidon sekä asumisyksiköiden kanssa.

Osahankkeen koordinaattorina toimii Sari Grönfors (sari.gronfors@porinperusturva.fi).

Tutustu hankkeeseen myös Innokylässä!